Αποτελέσματα

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗ MOODLE [EN, LT, LV, ES, GR]:

PR1. Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη ως κατευθυντήριος οδηγός για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και του προσωπικού τους σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού

 • Εισαγωγή – Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση ενηλίκων με σκοπό την συμπεριληπτική διαδικτυακή εκπαίδευση
 • Στρατηγικές συστάσεις για την ανάπτυξη σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού στους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Μεθοδολογία για την αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Μεθοδολογία ελέγχου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δημιουργίας του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος

PR2. Εργαλείο αξιολόγησης με τη χρήση του μικρο-διαπιστευτηρίου «Digital Transformator»

 • Πίνακας ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων
 • Αξιολόγηση πολλαπλής επιλογής που βασίζεται στον πίνακα ικανοτήτων και δεξιοτήτων

PR3. Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα με τίτλο «Ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων για τον σχεδιασμό παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην παροχή συμπεριληπτικής διαδικτυακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας»

 • Πρόγραμμα σπουδών του Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος
 • Το Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα:
  • Ενότητα 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός – ένας τρόπος επίτευξης συμπεριληπτικής διαδικτυακής εκπαίδευσης
  • Ενότητα 2. Ψηφιακοί πόροι (ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για την επιλογή ψηφιακών πόρων)
  • Ενότητα 3. Διδασκαλία και μάθηση (ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της ψηφιακής μάθησης)
  • Ενότητα 4. Αξιολόγηση (ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών κατά την στρατηγική αξιολόγησης)
  • Ενότητα 5. Ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων (ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για την παρακίνηση και τη συμπερίληψη των εκπαιδευόμενων στην ψηφιακή εκπαίδευση)
  • Ενότητα 6. Παραδείγματα ψηφιακά μετασχηματισμένων αιθουσών «Ισότητα μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας» (για την εξάσκηση των ψηφιακών δεξιοτήτων)
  • Ενότητα 7. Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου κατά τον ψηφιακό σχηματισμό (για συζήτηση των βημάτων που απαιτούνται κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στα πλαίσια των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης).

PR4. Ηλεκτρονικός Οδηγός: Δημιουργία Μαθησιακών Κέντρων (Hub) με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός για την παροχή υψηλής ποιότητας διαδικτυακή εκπαίδευση»

 • Μεθοδολογία και εκπαίδευση για τη διεξαγωγή του Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος με τίτλο «Ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων στον ψηφιακό μετασχηματισμό για την παροχή συμπεριληπτικής διαδικτυακής εκπαίδευσης ηψηλής ποιότητας»
 • Στρατηγική αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων, με δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού
 • Ενσωμάτωση στη διαδικασία της μάθησης μιας καλής πρακτικής του εξειδικευμένου μαθήματος με τίτλο «Ισότητα μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας»
 • Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στο πλαίσιο του φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων

PR5. Σύντομο Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ισότητα μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας»

 • Περιεχόμενα Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος με τίτλο «Ισότητα μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας»
 • Το Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
  • «Συμμετοχή στην αγορά εργασίας»
  • «Χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων»
  • «Ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής»
  • «Διαχωρισμός φύλου σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και την αγορά εργασίας»
  • «Κατάρριψη των στερεοτύπων στην αγορά εργασίας»
  • Διαδικτυακά κουίζ για κάθε ενότητα.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Περίληψη των Εθνικών Ενημερωτικών Εκδηλώσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου που αναφέρονται στους εκπαιδευτές ενηλίκων και στα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη [EN]

Τελικό συνέδριο του έργου στη Λιθουανία [EN]