Σχετικά με το έργο

Η κρίση της πανδημίας ανέδειξε την ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο της εκπαίδευσης ενηλίκων, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας συμπεριληπτικής διαδικτυακής εκπαίδευσης. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε ότι η κρίση της πανδημίας προκάλεσε σημαντική αύξηση στα ποσοστά διαδικτυακής μάθησης ενηλίκων. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν μια γρήγορη μετάβαση σε ψηφιακές τάξεις χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υψηλούς ποιότητας διαδικτυακής εκπαίδευσης. Η πανδημία μας δίδαξε ότι οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι να ενσωματώσουν την ψηφιακή τεχνολογία στις εκπαιδεύσεις που παρείχαν, πόσο μάλλον να εφαρμόσουν διαδικτυακές μεθόδους μικτής μάθησης που βασίζονται στην αξιοποίηση και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Σύμφωνα με μια έρευνα του ΟΟΣΑ το 2018, λιγότερο από το 40% των εκπαιδευτών ένιωθε εξοικείωση με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, οι εκπαιδεύσεις στην τάξη μπορεί να αφορούσαν απλώς την καταγραφή του μαθήματος σε βίντεο από τους εκπαιδευτές/τριες, χωρίς να διασφαλίζεται η καλή ποιότητα της διαδικτυακής εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό οδήγησε τελικά στη δυσαρέσκεια των ενήλικων εκπαιδευόμενων και ιδιαίτερα όσων προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον, η σχετικά χαμηλή ποιότητα των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν διασφαλίζει την ενεργή συμπερίληψη των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία της μάθησης, και έτσι οι εκπαιδευόμενοι διστάζουν να συμμετέχουν σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Σήμερα, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων δεν λαμβάνει μεγάλη έκταση. Για τον λόγο αυτό, το παρόν έργο έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο την αύξηση της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων στην παροχή ηψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαδικτυακής εκπαίδευσης.

Οι στόχοι του έργου συνάδουν με εκείνους του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (2021-2027) και αφορούν στην:

  • υποστήριξη των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και του προσωπικού τους στη διαδικασία αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών για την παροχή υψηλής ποιότητας διαδικτυακή εκπαίδευση,
  • ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών Οργανισμών (DigCompOrg),
  • υποστήριξη της συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευόμενων, ιδιαίτερα εκείνων με τις λιγότερες ευκαιρίες για ψηφιακή εκπαίδευση.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Κέντρου Μάθησης (HUB) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» για την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την ψηφιακή τους μετάβαση στον κόσμο της διαδικτυακής μάθησης. Παρέχονται στους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων εργαλεία και σχέδια δράσης που καθοδηγούν τη βήμα προς βήμα ψηφιακή μετάβαση. Η διαδικτυακή εκπαίδευση για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών-επαγγελματιών βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις εκπαιδευτικές ενότητες: ψηφιακοί πόροι, διδασκαλία και μάθηση, αξιολόγηση και ενδυνάμωση εκπαιδευόμενων. Για την οργάνωση αποτελεσματικών διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το έργο παρέχει στους εκπαιδευτές κατευθυντήριες οδηγίες. Στοχεύει επίσης να τους υποστηρίξει και κατά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε μια εξειδικευμένη διαδικτυακή εκπαίδευση που επιλέγονται από το έργο ως εκπαιδεύσεις ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας. Μέσω αυτής της εξειδικευμένης εκπαίδευσης, το έργο επιδιώκει να πετύχει δύο βασικούς στόχους: την παροχή ενός καλού παραδείγματος δημιουργίας ενός διαδικτυακού μαθήματος για ενήλικες και την ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων που αντιμετωπίζουν έμφυλες διακρίσεις, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία και να τους δοθούν κίνητρα για να συμμετέχουν ενεργά σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι ομάδες-στόχος του έργου

Στόχοι

Αποτελέσματα του έργου