Apie projektą

COVID-19 krizė atskleidė skaitmeninės transformacijos į aukštos kokybės nuotolinį mokymą poreikį Europoje.

EBPO savo analizėse teigia, jog dėl COVID-19 krizės labai padaugėjo suaugusiųjų, besimokančių nuotoliniu būdu. Tačiau suaugusiųjų švietėjai visoje Europoje buvo priversti keisti tiesioginiu būdu vykdomas mokymo veiklas į nuotolinį mokymą, neturėdami profesinio pasirengimo šiai skaitmeninei transformacijai, arba jis buvo labai menkas.

Pamokos, išmoktos COVID-19 pandemijos metu, parodė, jog suaugusiųjų švietimo organizacijos, ypač veikiančios atokesnėse teritorijose, nebuvo pasirengusios skaitmenines technologijas integruoti į besimokantiesiems skirtus mokymus, ypač su galimybe naudoti skaitmeninėmis technologijomis pagrįstą mišrų mokymosi metodą. 2018 m. EBPO atlikto tyrimo duomenimis, mažiau nei 40 proc. švietėjų jautėsi pasirengę taikyti skaitmenines technologijas mokymo procese. Daugeliu atvejų dėstytojai filmuodavo užsiėmimus klasėje, tačiau tai neužtikrindavo aukštos nuotolinio mokymo kokybės. Dėl to suaugusieji besimokantieji, ypač nepalankioje padėtyje esantys asmenys, buvo nepatenkinti, nes dėl tokio gana nekokybiško nuotolinio mokymo besimokantieji nebūdavo aktyviai įtraukiami į mokymosi procesą.

Suaugusiųjų besimokančiųjų dalyvavimas mokymo procese išlieka gana žemas, todėl projektas ilgalaikėje perspektyvoje siekia prisidėti prie besimokančiųjų dalyvavimo švietime padidinimo, pasiūlydamas jiems aukštos kokybės nuotolinį mokymą.

Projekto partneriai orientuojasi į padidėjusių poreikių, pabrėžtų ES skaitmeninio švietimo veiksmų plane (2021 m. – 2027 m.) patenkinimą:

  • remti suaugusiųjų švietimo organizacijas ir jų darbuotojus, panaudojant skaitmenines technologijas įtraukiam aukštos kokybės nuotoliniam mokymui, atitinkančiam besimokančiųjų lūkesčius skaitmeniniam švietimui;
  • ugdyti suaugusiųjų švietėjų skaitmenines kompetencijas remiantis Europos švietėjų skaitmeninių kompetencijų sistema;
  • remti suaugusiųjų besimokančiųjų, ypač turinčių mažiau galimybių, įsitraukimą į skaitmeninį švietimą.

Projektu siekiama sukurti mokymosi laboratoriją „Skaitmeninė transformacija“, skirtą padėti suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiųjų švietimo organizacijoms, įgyvendinančioms skaitmeninę transformaciją į aukštos kokybės įtraukų nuotolinį mokymą, atitinkantį besimokančiųjų poreikius. Suaugusiųjų švietimo organizacijoms suteikiamos priemonės, leidžiančios užtikrinti skaitmeninės transformacijos planų kokybę. Nuotoliniai mokymai, skirti suaugusiųjų švietėjų-praktikų skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti, grindžiami Europos švietimo darbuotojų skaitmeninių kompetencijų sistema ir apima modulius, skirtus keturioms skaitmeninėms kompetencijoms ugdyti: skaitmeniniai ištekliai; mokymas ir mokymasis; vertinimas; besimokančiųjų įgalinimas. Siekiant organizuoti efektyvius suaugusiųjų švietėjų-praktikų nuotolinius mokymus, projektas padeda suaugusiųjų švietėjams-fasilitatoriams ir pateikia jiems gaires. 

Projektu taip pat planuojama padėti suaugusiųjų švietėjams-praktikams integruoti skaitmenines technologijas į konkretaus dalyko nuotolinį mokymą, kuris projekte pasirinktas kaip mokymas apie lyčių lygybę darbo rinkoje. Rengiant šį konkrečiam dalykui skirtą trumpą nuotolinį kursą siekiama dviejų pagrindinių tikslų: pateikti suaugusiųjų švietėjams gerą skaitmeniniu būdu transformuoto mokymo pavyzdį, kuris būtų skirtas suaugusiems besimokantiesiems, ir suteikti besimokantiesiems, susiduriantiems su lyčių diskriminacija, daugiau galimybių įsitraukti į darbo rinką ir visuomenę bei motyvuoti juos dalyvauti skaitmeniniame švietime. 

Projekto tikslinės grupės

Uždaviniai

Projekto rezultatai