Par projektu

COVID-19 krīze parādīja, ka Eiropā ir nepieciešama digitāla pārveide uz augstas kvalitātes iekļaujošu tiešsaistes apmācību. ESAO analīzes liecina, ka COVID 19 krīzes rezultātā ir ievērojami palielinājies pieaugušo mācību apjoms tiešsaistē, tomēr pieaugušo izglītības iestādes visā Eiropā ir nonākušas situācijā, kad mācības, kas bija sāktas klasē, bet turpinājās attālināti, ir uzsāktas ar tādu profesionālo apmācību, kas nav saistīta ar šo digitālo pārveidi. Pieredze, kas gūta no situācijas ar COVID–19, liecina, ka pieaugušo izglītības organizācijas, jo īpaši vietējos un lauku reģionos, nebija gatavas integrēt digitālo tehnoloģiju viņu izglītojamo apmācībā, jo īpaši izmantojot kombinēto mācību pieeju, kas balstīta uz digitālo tehnoloģiju. ESAO pētījumā, kas veikts 2018. gadā, konstatēts, ka mazāk nekā 40% pedagogu ir gatavi izmantot digitālās tehnoloģijas mācīšanā. Tādējādi daudzos gadījumos apmācību, kas tiek nodrošināta klasē, skolotāji ir ierakstījuši video, tomēr tā nav nodrošinājusi tiešsaistes apmācības kvalitāti un galu galā ir izraisījusi pieaugušo izglītojamo neapmierinātību, jo īpaši tiem, no  nelabvēlīgas vides. Turklāt diezgan nekvalitatīva apmācība tiešsaistē nevarētu nodrošināt izglītojamo aktīvu iekļaušanu mācību procesā, tādējādi radot studentu pretestību iesaistīties digitālajā izglītībā. Skolēnu līdzdalība pieaugušo izglītībā mūsdienās ir diezgan zema, tāpēc ilgtermiņa perspektīvā projekts tiecas palielināt izglītojamo līdzdalību izglītībā, nodrošinot augstas kvalitātes iekļaujošu tiešsaistes apmācību.

Projekta partnerība ir vērsta uz pieaugošo vajadzību apmierināšanu, kas uzsvērta ES Digitālās izglītības rīcības plānā (2021-2027):

  • atbalstīt pieaugušo izglītības organizācijas un to personālu izmantot digitālās tehnoloģijas iekļaujošai un kvalitatīvai apmācībai tiešsaistē, lai apmierinātu skolēnu vēlmes pēc digitālās izglītības;
  • attīstīt pieaugušo pedagogu digitālās kompetences, pamatojoties uz Eiropas nostādnēm par pedagogu digitālo kompetenci;
  • atbalstīt pieaugušo izglītojamo iesaistīšanos, jo īpaši tiem ar mazākām iespējām, ceļā uz digitālo izglītību.

Projekta mērķis ir izveidot mācību centru “Digitālā transformācija”, lai atbalstītu pieaugušos pedagogus un pieaugušo izglītības organizācijas ceļā uz digitālo pārveidi augstas kvalitātes iekļaujošai apmācībai tiešsaistē atbilstoši izglītojamo vajadzībām. Pieaugušo izglītības organizācijām tiek nodrošināti līdzekļi digitālās pārveides plānu kvalitātes nodrošināšanai. Tiešsaistes apmācība, lai uzlabotu pieaugušo pedagogu un praktiķu digitālās prasmes, ir balstīta uz Eiropas nostādni par pedagogu digitālo kompetenci, un tajā ir iekļauti moduļi četru digitālo prasmju izstrādei: digitālie resursi, mācīšana un mācīšanās, novērtēšana, izglītojamo pilnvarošana. Lai organizētu efektīvu apmācību tiešsaistē pieaugušajiem pedagogiem-praktiķiem, projekts atbalsta pieaugušos pedagogus-koordinatorus un nodrošina viņiem pamatnostādnes. Projekta plānos ir arī atbalstīt pieaugušos pedagogus-praktiķus digitālās tehnoloģijas integrēšanā

specifiska tiešsaistes apmācība, ko projekts izvēlas kā apmācību par dzimumu līdztiesību darba tirgū. Izstrādājot šim tematam atbilstošu īso tiešsaistes kursu, projekta mērķis ir sasniegt divus galvenos mērķus: nondominant pieaugušos pedagogus ar labu digitāli pārveidotas apmācības paraugu pieaugušo izglītojamajiem, kā arī dot iespēju izglītojamajiem, kuriem ir dzimumu diskriminācijas šķērslis, labāk iekļauties darba tirgū un sabiedrībā un motivēt viņus piedalīties digitālajā izglītībā.

Projekta mērķa grupas

Mērķi

Projekta rezultāti